Regulamin konkursu

„Wygraj wyjazd do Barcelony i MacBook Air!” (zwanego dalej: „Konkursem”)

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest StartUp Pytoncase prowadzony przez Macieja Dąbrowskiego w ramach Programu AIP – Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143 (zwany w dalej: „Organizatorem Konkursu”)
 2. Regulamin Konkursu będzie dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej, znajdującej się pod adresem internetowym: http://www.pytoncase.pl/ 
 3. Niniejszy Konkurs nie jest zakładem wzajemnym, totalizatorem, ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Warunkiem udziału w Konkursie nie jest wpłata żadnej: opłaty, kwoty, stawki pieniężnej itp.  
 4. Serwis udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsonsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. 

§2. Warunki udziału w Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się  w dniu 4 sierpnia 2019 roku i trwa do zebrania 1000 zamówień (licznik zamówień widoczny na stronie sklepu http://www.pytoncase.pl/?product=stworz-wlasny-pytoncase)etui w sklepie internetowym http://www.pytoncase.pl 
 2. Wyniki zostaną ogłoszone dzień po osiągnięciu 1000 zamówień w sklepie internetowym (licznik zamówień widoczny na stronie sklepu http://www.pytoncase.pl/?product=stworz-wlasny-pytoncase)poprzez Facebook Live
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 4. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat, na którym ogłoszono konkurs i zapoznała się z niniejszym regulaminem. Nie spełnienie warunków wskazanych w zdaniu pierwszym, skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
 5. W celu wzięcia udziału w konkursie należy poprawne wykonać zadanie konkursowe polegającego na:
 6. Zamówić etui w przedsprzedaży na stornie http://www.pytoncase.pl/?product=stworz-wlasny-pytoncase);
 7. Udostępnić informację o konkursie tzw. „post” na swoim profilu facebook znajdujący się pod linkiem:;
 8. Napisać komentarz „zrobione pod postem;
 9.  Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

 a) nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;

 b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż produkty na stronie http://www.pytoncase.pl/

 c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych

 • Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.

§3. Zasady przyznawania i wydawania nagród.

 1. Login laureatów, zostanie opublikowany na stronie portalu w terminie 2 dniod dnia zakończenia konkursu. 
 2. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora w liczbie 2 osób. 
 3. Nagrodę otrzymuje 2 Uczestników. 
 4. Nagrodą jest Weekendowy wyjazd do Barcelony ( lot + hotel) oraz Macbook Air
 5. Nagroda będzie do odebrania/przesłana do uczestnika.
 6. W przypadku gdy odpowiedź Uczestnika Konkursu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) zwycięzca z chwilą odebrania nagrody przenosi majątkowe prawa autorskie na Organizatora do korzystania ze zgłoszonego Utworu, na wszelkich polach eksploatacji, w tym utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wykorzystanie w całości lub części, rozpowszechniania i publikacji w Internecie, udostępniania publicznego w ramach  w ramach promocji Organizatora oraz niniejszego Konkursu. Przekazanie majątkowych praw autorskich odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia Uczestnika Laureata.
 7. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia  roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród.
 9. Uczestnik, który zwycięży w celu uzyskania nagrody powinien podać dane do wysyłki.
 10. Na życzenie Uczestnika, który wygrał nagroda zostanie przesłana zwycięzcy pocztą, po podaniu przez nich adresów mailowych w wiadomości prywatnej. 
 11. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
 12. W przypadku wypłat nagród pieniężnych, o których mowa powyżej na podstawie  niniejszego Konkursu organizowanego na terytorium Polski, w przypadku gdy nagrody te nie są objęte zwolnieniem, to podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.). Podatnikiem tego podatku, w przypadku osób fizycznych, jest Laureat, zaś płatnikiem jest organizator konkursu. Szczegóły pobrania i zapłaty podatku zostaną przekazane Laureatowi przy okazji poinformowania go o wygranej. Organizator konkursu, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Kwota pieniężna stanowiąca część wygranej zostanie potrącona przez organizatora konkursu na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od całości wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Sponsorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail przesłać informacje niezbędne w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Sponsora, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Sponsora i może być przekazana innemu finaliście – na podstawie odrębnej decyzji Kapituły Konkursowej.

§4. Blokowanie użytkowników.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego blokowania udziału w konkursach przez niego organizowanych Uczestnikom, którzy naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub w sposób istotny postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z rankingu wyników oraz wykluczenia z konkursu Uczestników, dla których występuje podejrzenie złamania poniższych zasad:
 3. używanie kilku kont przez tą samą osobę (konta fikcyjne),
 4. umieszczanie treści nieobyczajnych lub naruszających prawa osób trzecich,
 5. stosujących wulgaryzmy, używających treści obrażających mniejszości narodowe bądź seksualne lub przekonania religijne;
 6. łamiących zasady powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego 

§5.  Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: “Dane”), których przetwarzanie jest konieczne dla umożliwienia realizacji świadczeń wynikających z Regulaminu świadczenia usług preinkubacji, jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, adres: Piękna 68, 00-672 Warszawa, adres do korespondencji  al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, KRS: 000199402 (dalej: Administrator lub AIP). 
  1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: abi@business.link.
  2. 2.Dane przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień Regulaminu. 
  3. Podanie Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Regulaminu. 
  4. Przy przetwarzaniu Danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. 
  5. Dane nie będą przechowywane  dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności przez okres niezbędny do realizacji celów oraz wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, przepisów podatkowych oraz przepisów kodeksy cywilnego. 
  6. Administrator nie będzie również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez zgody Strony przeciwnej uprzedniej zgody, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone czynności/funkcje w imieniu Administratora (np. firmy pomagające Administratorowi w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień). 
  7. Strona, nie będąca Administratorem ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Adminstratora, Strona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO). 

§6. Reklamacje. 

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora StartUp Pytoncase. Organizatora przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia. 
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 dnia. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamacje można uznać za przyjętą.

§1 Przepisy Końcowe

 1. Uczestnik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/).